Navigacija

13D061IZNE - Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja

Specifikacija predmeta
Naziv Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja
Akronim 13D061IZNE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa izvorima niskofrekventnog zračenja. Ovladavanje znanjima merenja i zaštite od niskofrekventnih zračenja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje izvorima niskofrekventnog zračenja. Poznavanje metoda merenjaa i zaštite od niskofrekventnih zračenja.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave 1. Granice izloženosti zračenju 2. Profesionalne granice izloženosti zračenju 3. Opšte granice izloženosti zračenju 4. Merenja 5. Obrazloženje za granice izloženosti 6. Kriterijum za granice izloženosti 7. Obrazloženje za ograničenja električnog polja 8. Obrazloženje za ograničenja na magnetno polje 9. Kardiološki pejsmejkeri 10. Zaštitne mere
    Sadržaj praktične nastave Praktična nastava, studijski rad
    Literatura
    1. INTERIM GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO 50/60 Hz ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1989) RADIATION HEALTH SERIES No. 30.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, studijski istraživački rad
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
    Praktična nastava Usmeni ispit 20
    Projekti
    Kolokvijumi 30
    Seminari