Navigacija

13D061FO - Furijeova optika

Specifikacija predmeta
Naziv Furijeova optika
Akronim 13D061FO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa pojmom prostornih frekvencija i primenama alata Furijeove analize na analizu i sintezu optičkih sistema za formiranje slike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da budu u stanju da primenjuju Furijeovu analizu na analizu formiranja slike pojedinačnog sočiva, da projektuju prostorne filtre, da vrše sintazu složenijih optičkih sistema prema zadatim specifikacijama, da razumeju način rada holografskih memorija i ulogu holografskih elemenata u optičkim fiberima u oblikovanju i procesiranju optičkih impulsa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Analiza dvodimenzionih signala i sistema, skalarna teorija difrakcije, transformacija faze u tankom sočivu, osobine sočiva da vrši Furijeovu transformaciju, formiranje slike, analiza kompleksnih koherentnih optičkih sistema, frekventna analiza sistema za formiranje slike, modulacija talasnog fronta, holografija, analogna obrada optičkih informacija, Furijeova optika u optičkim komunikacijama.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Introduction to Fourier Optics, Joseph Goodman, Roberts and Company Publishers; 3rd edition (December 10, 2004)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, demonstracije, eksperimentalna i teorijska istraživanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0