Navigacija

13D061ESP - Elektronska struktura poluprovodnika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektronska struktura poluprovodnika
Akronim 13D061ESP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modelima elektronske strukture poluprovodnika. Ovladavanje studenata programskim paketima za modelovanje elektronskih stanja u poluprovodnicima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da razviju veštine potrebne za modelovanje elektronske strukture poluprovodnika i da budu osposobljeni da reše jednačine korišćenog ili formiranog modela pomoću relevantnih numeričkih metoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Hartri-Fokova aproksimacija. Metod pseudopotencijala. Teorija funkcionala gustine (DFT): LDA aproksimacija, Kon-Šamova jednačina. Metod jake veze (TBM), Slejter-Kosterov metod. Primena TBM-a na nanostrukture. k.p teorija. Dinamika rešetke: fononi, elektron-fonon interakcija. Pregled numeričkih metoda i softvera za proračun elektronske strukture.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R. M. Martin, Electronic structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge University Press, Cambridge (2004).
   2. J. Kohanoff, Electronic Structure Calculations for Solids and Molecules: Theory and Computational Methods, Cambridge University Press, Cambridge (2006).
   3. M. L. Cohen and J. R. Chelikowsky, Electronic Structure and Optical Properties of Semiconductors, Springer-Verlag, Berlin (1989).
   4. E. Kaxiras, Atomic and Electronic Structure of Solids, Cambridge University Press, Cambridge (2003).
   5. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th edition, John Wiley & Sons, New York (2005).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30