Navigacija

13D061EOKM - Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici

Specifikacija predmeta
Naziv Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici
Akronim 13D061EOKM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Sveobuhvatno predstavljanje metoda za karakterizaciju. Detaljno upoznavanje sa eksperimentalnom opremom i poznavanje fizičkih zakona na osnovu kojih se data metoda sprovodi je primarni cilj. Dovesti nivo znanja studenta da može da koristi kompatabilne metode u analizi i karakterizaciji materijala koji se primenjuju u nanoelektronici i fotonici je posredni rezultat..
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za osnove karakterizacije, kao i upoznavanje sa tehnologijama dobijanja nanomaterijala i struktura, uz potpuno osposobljavanje za samostalni rad na jednoj metodi za karakterizaciju, po izboru studenta, predstavlja glavni cilj.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod; Inženjering opštih i specifičnih svojstava materijala za primenu u nanoelektronici i fotonici; Primena fizike čvrstog stanja; Tehnologija dobijanja tankih filmova- epitaksija molekulskim snopom; Tehnologije dobijanja kvantnih tačaka i kvantnih struktura; Vibraciona spektroskopija - Ramanova i infracrvena; Galvanomagnetna merenja - Hallov eksperiment.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe na izabranoj laboratorijskoj opremi (Ramanov eksperiment, fotoluminescencija, AFM, merenja refleksije u dalekoj IC oblasti).
   Literatura
   1. John H Davies, The physics of low-dimensional semiconductors, an introductions, Cambridge university press, 1998.
   2. T. Ruf, Phonon Scattering in Semiconductors, Quantum Wells and Superlattices, Springer Tracts in Modern Physics Vol. 142, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/Mentorski, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30