Navigacija

13D061DZZO - Dozimetrija, zaštita od zračenja i nuklearni otpad

Specifikacija predmeta
Naziv Dozimetrija, zaštita od zračenja i nuklearni otpad
Akronim 13D061DZZO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje sa fizičkim osnovama funkcionisanja različitih tipova detektora i spektrometara jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. Upoznavanje sa principima radiološke bezbednosti, kriterijumima pri izboru detektora za monitoring u zaštiti od zračenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje sistema za zaštitu ljudi i opreme od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Interakcija zračenja sa materijalom, Veličine u dozimetriji jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, Detektori i spektrometri jonizujućeg zračenja, Monitoring sredine, Individualni monitoring, Principi radijacione bezbednosti.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Osmokrović, Osnovi nuklearne fizike, Akademska misao, Beograd, 2008.
   2. Glenn F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (Wiley, 2000)
   3. H. Chamber, Introduction to Health Physics, 4th ed., McGraw-Hill, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30