Navigacija

13D061BSP - Biomedicinski senzori i pretvarači

Specifikacija predmeta
Naziv Biomedicinski senzori i pretvarači
Akronim 13D061BSP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima konverzije "biosignala" iz ćelija i tkiva u električni signal pogodan za dalje procesiranje i primenu u dijagnostici i lečenju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Primena u dijagnostici osnovnih principa konverzije "biosignala" iz ćelija i tkiva u električni signal.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Detekcija biosignala na molekularnom nivou: biohemijski agensi, aktivnost bakterija, detekcija metalnih jona i virusa, međućelijski procesi, detekcija DNK. Bioreceptori za prepoznavanje specifičnih hemijskih kompleksa-laboratorija u čipu, elektronski nos, veštačko oko. Primene: medicina, kontrola industrijskih procesa, farmaceutska industrija, mikrobiologija, zaštita životne sredine, vojne primene.
   Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji, studentski projekti
   Literatura
   1. T. Togawa, T. Tamura, P. A. Oberg, "Biomedical Sensors and Instruments", Taylor and Francis, 2011.
   2. H. Yu, M. Yan, X. Huang, "CMOS Integrated Lab‐on‐a‐Chip System for Personalized Biomedical Diagnosis", John Wiley & Sons, 2018.
   3. D. Tosi, G. Perrone, "Fiber-Optic Sensors for Biomedical Applications", Artech House, 2018.
   4. J. X. J. Zhang, K. Hoshino, "Molecular Sensors and Nanodevices: Principles, Designs and Applications in Biomedical Engineering", Elsevier, 2014.
   5. B. D. Gupta, A. M. Shrivastav, S. P. Usha, "Optical Sensors for Biomedical Diagnostics and Environmental Monitoring", Taylor & Francis, 2018.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, projekat i istraživanje
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari