Navigacija

13D051USS - Upravljanje složenim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje složenim sistemima
Akronim 13D051USS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studente upozna sa principima optimalnosti, tehnikama za optimizaciju u okviru složenih sistema i primenom tehnika za multikriterijumsko odlučivanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishodi kursa su da studenti steknu sledeće veštine: da definišu optimizacioni problem; da izaberu tehniku za rešavanje optimizacionog problema; da ovladaju tehnikama nelineanrih maričnih nejednakosti; da primene tehnike multikriterijumskog odlučivanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Primeri konveksnog programiranja; Projektovanje kontrolera za složene dinamičke sistema na osnovu funkcija Ljapunova i konveksnog programiranja; Osnove optimalnog upravljanja; Potrebni i dovoljni uslovi optimalnosti; Princip maksimalnosti (princip Potrjagina); Dinamičko programiranje; Uvog u teoriju dinamičkih igara i multikriterijumsko odlučivanje (Neš i Pareto ekvilibrijum).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Nonlinear Multiobjective Optimization, K. Miettinen, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999.
   2. Decentralized Control of Complex Systems, D. Siljak, Academic Press, 1991.
   3. Introduction to Multi-Player Differential Games and Their Applications, E.M. Vaisbord, Gordon and Brach Science Publishers, 1988.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0