Navigacija

13D051STZ - Savremene tehnologije u zdravstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene tehnologije u zdravstvu
Akronim 13D051STZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pravcima razvoja savremenih tehnologija u zdravstvu sa akcentom na razvoj dijagnostičkih i terapijskih sistema. Osposobljavanje studenata da osnovne softverske i / ili harverske principe realizuju kroz konkretne zadatke u praksi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, studenti će biti sposobni da samostalno primenjuju i razumeju principe savremenih tehnologija koji se odnose na analizu signala i razvoj mernih sistema sa ciljem unapređenja postojećih i definisanja novih tehnologija u dijagnostici i terapiji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled principa biomedicinskog inženjerstva. Trendovi i ograničenja u oblasti primene nanosenzora. Bezkontaktni sistemi za merenje biosignala. Analiza i analitika u savremenom zdravstvu. Izazovi u savremenim zadravstvenim sistemima. Moderne tehnologije u zdravstvu sa primerima dijagnostike i terapije odabranih hroničnih stanja. Etički principi i regulatorne procedure.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Richards-Kortum R. Biomedical engineering for global health. Cambridge University Press; 2010.
   2. Fotiadis DI. Handbook of research on trends in the diagnosis and treatment of chronic conditions. IGI Global book series advances in Medical Diagnosis, Treatment, and Care. 2016.
   3. Dorf RC. Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering, and Instruments: Sensors Nanoscience Biomedical Engineering. CRC press; 2016 Apr 19.
   4. Komorowska MA, Olsztyńska-Janus S, editors. Biomedical engineering, trends, research and technologies. InTech; 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70