Navigacija

13D051SMA - Složeni multi-agent sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Složeni multi-agent sistemi
Akronim 13D051SMA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa stukturama složenih sistema koji se sastoje od nezavisnih entiteta (agenata) , postupcima za modeliranje i upravljanje takvim sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishodi kursa su da studenti ovladaju sledećim veštinama: da formiraju model sistema sa većim brojem agenata, da uspostave efikasnu i robusnu formu komunikacije između agenata, da isprojektuju zakon upraljanja formacijom agenata u cilju izvršenja zajedničke misije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Formulacija problema više agenata; Distribuirana ograničenja; Obučavanje multi-agent sistema; Tehnike pregovaranja; Glasanje i mehanizmi projektovanja; Ciljna koordinacija i hijerarhijski planovi.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa samostalnom izradom konkretnih projekata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0