Navigacija

13D041SSI - Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija

Specifikacija predmeta
Naziv Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija
Akronim 13D041SSI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Elektronski merni sistemi Savremeni merni sistemi
   Ciljevi izučavanja predmeta Da se studenti doktorskih studija upoznaju sa trendovima u razvoju savremene instrumentacije i mernih sistema, da se osposobe da modeluju, analiziraju, projektuju elemente i integrišu savremen merni sistem. Da se studenti osposobe za rad u oblasti računarski podržanih instrumentacije i mernih sistema u naučno-istraživačkim organizacijama i na univerzitetu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti doktorskih studija bi trebalo da umeju da: - analiziraju, modeluju i projektuju elemente i da integrišu savremeni modularni ili distribuirani merni sistem. - da rezultate svog naučno-istraživačkog rada prezentuju u vidu naučnog članka prihvatljivog za publikovanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili međunarodnoj konferenciji sa recenzijom.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremeni senzori. Kalibracija i autokalibracija senzora. Hardverske i programske metode korekcije nesavršenosti senzora. Digitalizatori signala visoke rezolucije i velike brzine konverzije. Obrada mernih signala. Merni sistemi na čipu. Distribuirani merni sistemi i mreže senzora. Bežični senzori. Kompleksni merni sistemi. Specijalna merna instrumentacija. Koncept, arhitektura i primena IoT.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. R. Zurawski "Industrial Communication Technology Handbook", CRC Press, 2005.
   2. Garrett P. H., Advanced Instrumentation and Computer I/O Design, IEEE Press, 1994.
   3. J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications", Springer; 4th edition (2010)
   4. Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, ELSEVIER
   5. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežebe, pojedinačne i grupne konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70