Navigacija

13D041SSI - Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija

Specifikacija predmeta
Naziv Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija
Akronim 13D041SSI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Elektronski merni sistemi; Savremeni merni sistemi
   Ciljevi izučavanja predmeta Da se studenti doktorskih studija upoznaju sa trendovima u razvoju savremenih senzorskih sistema i specijalne instrumentacije, da se osposobe da modeluju, analiziraju, projektuju elemente i integrišu savremeni merno-akvizicioni sistem. Da se studenti osposobe za rad u oblasti računarski podržanih instrumentacije i mernih sistema u naučno‐istraživačkim organizacijama i na univerzitetu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti bi trebalo da umeju da: ‐ analiziraju, modeluju i projektuju elemente i da integrišu savremeni senzorski sistem ili merni sistem specijalne funkcionalnosti i namene. ‐ da rezultate svog naučno‐istraživačkog rada prezentuju u vidu naučnog članka prihvatljivog za publikovanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili međunarodnoj konferenciji sa recenzijom.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremeni senzori. Kalibracija i autokalibracija senzora. Hardverske i programske metode korekcije nesavršenosti senzora. Digitalizatori signala visoke rezolucije i velike brzine konverzije. Obrada mernih signala. Merni sistemi na čipu. Distribuirani merni sistemi i mreže senzora. Bežični senzori. Kompleksni merni sistemi. Specijalna merna instrumentacija. Koncept, arhitektura i primena IoT.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Clarence W. de Silva, "Sensor Systems: Fundamentals and Applications", ISBN 9781498716246, 2016, CRC Press.
   2. Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924‐4247, ELSEVIER
   3. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018‐9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežebe, pojedinačne i grupne konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70