Navigacija

13D041SMS - Savremeni merni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni merni sistemi
Akronim 13D041SMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Elektronski merni sistemi (OE4EMS) Savremeni merni sistemi (MS1SMS)
    Ciljevi izučavanja predmeta Da se studenti doktorskih studija upoznaju sa trendovima u razvoju savremene instrumentacije i mernih sistema, da se osposobe da modeluju, analiziraju, projektuju elemente i integrišu savremen merni sistem. Da se studenti osposobe za rad u oblasti računarski podržanih instrumentacije i mernih sistema u naučno-istraživačkim organizacijama i na univerzitetu.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti doktorskih studija bi trebalo da umeju da: - analiziraju, modeluju i projektuju elemente i da integrišu savremeni modularni ili distribuirani merni sistem. - da rezultate svog naučno-istraživačkog rada prezentuju u vidu naučnog članka prihvatljivog za publikovanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili međunarodnoj konferenciji sa recenzijom.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Savremeni senzori. Kalibracija i autokalibracija senzora. Hardverske i programske metode korekcije nesavršenosti senzora. Digitalizatori signala visoke rezolucije i velike brzine konverzije. Obrada mernih signala. Merni sistemi realizovani na čipu. Računarski bazirani merni sistemi. Savremene modularne instrumentacione platforme. Distribuirani merni sistemi i mreže senzora. Bežični senzori.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. R. Zurawski "Industrial Communication Technology Handbook", CRC Press, 2005.
    2. Garrett P. H., Advanced Instrumentation and Computer I/O Design, IEEE Press, 1994.
    3. J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications", Springer; 4th edition (2010)
    4. Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, ELSEVIER
    5. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežebe, pojedinačne i grupne konsultacije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 70