Navigacija

13D041PNR - Projektovanje namenskih računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje namenskih računarskih sistema
Akronim 13D041PNR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa savremenim tehnološkim dostignućima i ovladavanje znanjima potrebnim za realizaciju računarskih sistema unapred definisane namene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za istraživanje i vođenje projektovanja u oblasti namenskih računarskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Softverski i hardverski aspekt programabilnosti. Veza viših programskih jezika, asemblerskog i mašinskog koda. Specijalne tehnike korišćenje u realizaciji procesora kao podrška višim programskim jezicima. Teorija konačnih mašina stanja i algoritamska primena. Projektovanje softvera i hardvera kao sistemske celine. Verifikacija projektovanja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. W. Wolf, "Computer as Components, Principles of Embedded Computing System Design", Morgan Kaufmann,San Francisco, USAm 2000.
   2. F. Vahid, T. D. Givargis, "Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", Wiley, 2001.
   3. P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.
   4. J. W. S. Liu, "Real-Time Systems", Prentice Hall, 2000.
   5. R.S. Janka, "Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems", Springer, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Samostalan rad uz mentorstvo nastavnika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50