Navigacija

13D041OOS - Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala
Akronim 13D041OOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u digitalnoj obradi jednodimenzionih i dvodimenzionih signala i da se osposobe za naučnoistraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju i realizuju različite složene sisteme za digitalnu obradu signala, kao da se bave naučnoistraživačkim radom u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistemi sa više učestanosti odabiranja. Kontinualna i diskretna wavelet transformacija. Adaptivni filtri. Spektralna analiza signala. Kompresija signala, slike i video signala.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. M. Popović: Digitalna obrada signala, Akademska misao, 2003
   2. 2. M. Popović: Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006
   3. 3. S. K. Mitra: Digital Signal Processing, McGraw Hill, 2002
   4. 4. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002
   5. 5. S. M. Kuo, W-S. Gan: Digital Signal Processors, Pearson Education, 2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50