Navigacija

13D041MOS - Multirezoluciona obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Multirezoluciona obrada signala
Akronim 13D041MOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Digitalna obrada signala na osnovnim akademskim studijama
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je predstavljanje fundamentalnih alata matematike i obrade signala za analizu i dizajn multirezolucionih sistema za obradu signala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje obrade signala sa više učestanosti odabiranja , filterskih banki, talasića i vremensko-frekvencijske analize. Sposobnost za analizu i projektovanje multirezolucionih sistema za obradu signala. Sposobnost da se rezultati istraživanja predstave u formi naučnog rada prihvatljivog za objavljivanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili na međunarodnoj konferenciji sa recenzijom
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Decimacija i interpolacija, opšta promena učestanosti odabiranja, polifazno predstavljanje; Razvoj diskretnih signala, dvokanalne filterske banke, filterske banke strukture stabla, višekanalne filterske banke, piramide i prekompletni razvoji; Razvoj kontinualnih signala, multirezolucija, konstrukcija talasića, razvoj talasićima, uopštavanja, lokalne kosinusne baze; Algoritmi i složenost.
   Sadržaj praktične nastave Praktična primena multirezolucione obrade signala na zvuk, sliku i ostale vrste signala - softverske i hardverske implementacije Studijski istraživački rad - bavljenje aktuelnim temama multirezolucione obrade signala
   Literatura
   1. Stéphane Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing, The Sparse Way, Academic Press, 3rd edition, 2009
   2. Martin Vetterli, Jelena Kovačević, Wavelets and Subband Coding, author issue, 2nd edition, 2007
   3. Ali N. Akansu, Richard A. Haddad, Multiresolution Signal Decomposition, Academic Press, 2nd edition, 2001
   4. C. Sidney Burrus, Ramesh A. Gopinath, Haitao Guo, Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms: A Primer, Pearson, 1997
   5. Gilbert Strang, Truong Nguyen, Wavelets and Filter Banks, Wellesley - Cambridge Press, 2nd edition, 1996
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije. Samostalni studentski projekti.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70