Navigacija

13D041MNS - Mrežni namenski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Mrežni namenski sistemi
Akronim 13D041MNS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Završene diplomske i master studije elektrotehnike i računarstva
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da obezbedi teorijsko znanje i pruži dublji uvid u osnovne metodologije i koncepte koje se koriste u razvoju mrežnih namenskih sistema i aplikacija. Studenti će biti osposobljeni da projektuju i implementiraju distribuirane aplikacije, bazirane na mrežnim namenskim platformama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Stečena znanja su primenljiva u domenu razvoja složenih mrežnih namenskih sistema za merenje, upravljanje i obradu podataka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija, osnovni koncepti i oblast kibernetsko fizičkih sistema. Modeli mrežne komunikacije primenljivi kod integracije namenskih platformi sa ograničenim performansama u okviru IoT. Koncepti zaštite hardvera i softvera namenskih platformi, Fog i Cloud modeli procesiranja, agregacija i zaštita prenosa podataka.
   Sadržaj praktične nastave Analiza specifičnosti razvoja mrežnih namenskih platformi i njihova primene u aplikacijama iz oblasti pametnih gradova, pametnih zgrada, kućne automatizacije, upravljanja potrošnjom, sistemima zdravstvene zaštite, inteligentnim transportnim sistemima. Modeli projektovanja distribuiranih aplikacija za rad u realnom vremenu. Hardver mrežnog namenskog sistema, aspekti napajanja i upravljanja potrošnjom.
   Literatura
   1. R. Zurawski, Embedded Systems Handbook, Second Edition: Networked Embedded Systems, CRC Press, 2009.
   2. D. Chen, M. Nixon, A. Mok, Wireless Hart – Real-Time Mesh Network for Industrial Automation, Springer 2010.
   3. K.F. James, R.W. Keith, Computer networking : a top-down approach, Boston, Mass.: Pearson, cop. 2010.
   4. G. C. Buttazzo, Hard Real-Time Computing Systems, Springer, 2011.
   5. A. Gupta, A. K. Chandra, P. Luksch, Real-Time and Distributed Real-Time Systems: Theory and Applications, CRC Press, 2016.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad sa studentima; Praktičan rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari