Navigacija

13D041IKR - Integrisana kola za komunikacione i radarske sisteme

Specifikacija predmeta
Naziv Integrisana kola za komunikacione i radarske sisteme
Akronim 13D041IKR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Proučavanje arhitektura i implementacija savremenih integrisanih kola za primenu u komunikacionim sistemima i radarskim senzorima. Upoznavanje studenata sa primenom digitalnih kola i tehnika digitalne obrade signala (Digital RF i Digitally assisted RF) za kalibraciju i poboljšanje performansi. Tehnike projektovanja ultraširokopojasnih integrisanih kola. Primena elektromagnetskih simulatora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku predmeta studenti će biti osposobljeni da: - razumeju ograničenja integrisanih primopredajnika i radarskih senzora, - razumeju specifičnosti integrisanih primopredajnika i radarskih senzora, - razumeju sistemske zahteve, - razumeju mogućnosti korišćenja tehnika digitalne obrade signala za poboljšanje performansi, - samostalno projektuju i integrišu sistem na čipu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fundamentalna i tehnološka ograničenja. Analiza, izbor arhitekture i izvođenje specifikacija primopredajnika. Specifičnosti integrisanih primopredajnika i radarskih senzora. Sprega digitalnih i RF sistema (Digital RF i Digitally assisted RF). Ultraširokopojasna integrisana kola. Kompenzacija parazitnih elemenata pakovanja. ESD zaštita. Primena elektromagnetskih simulatora. Integracija čipa.
   Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije se izvode pomoću softverskog paketa Cadence Virtuoso. U okviru studijskog istraživačkog rada studenti se bave aktuelnim temama iz oblasti integrisanih primopredajnika i radarskih senzora.
   Literatura
   1. S. Voinigescu, “High-Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2013
   2. H. Darabi, “Radio Frequency Integrated Circuits and Systems,” Cambridge University Press, 2015
   3. T. Lee, “The design and implementation of low-power CMOS radio receivers”, Springer; 2002
   4. B. Yarman, “Design of ultra wideband power transfer networks”, Wiley, 2010
   5. Kolekcija radova iz referentnih stručnih časopisa
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, računarske simulacije i rad u laboratoriji. Samostalni rad na izradi projekta uz mentorstvo nastavnika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60