Navigacija

13D041DRF - Dizajn integrisanih RF kola

Specifikacija predmeta
Naziv Dizajn integrisanih RF kola
Akronim 13D041DRF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima RF elektronika
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je dizajn integrisanih RF kola u komunikacionim sistemima, prvenstveno u CMOS tehnologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je sposobnost samostalnog projektovanja integrisanih RF kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje RF komponenti. LNA i kola za prilagođenje. Izobličenja u RF kolima sa memorijom. Automatska regulacija pojačanja. Aktivni i pasivni mikseri. RF oscilatori sa malim faznim šumom. Digitalni front-end. Sintetizatori učestanosti. RF pojačavači snage sa visokom efikasnošću. Detektori, demodulatori i modulatori. Softverski definisan radio. Korišćenje RF energije za napajanje.
   Sadržaj praktične nastave Rad na računaru sa modernim CAD alatima za dizajn integrisanih kola. Izrada projektnih zadataka. Studijski istraživački rad.
   Literatura
   1. S. Voinigescu, High-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2013.
   2. D. Zhao, P. Reynaert, CMOS 60-GHz and E-band Power Amplifiers and Transmitters, Springer 2015.
   3. P. Emiliano, P. Filho, J. Craninckx, P. Wambacq, M. Ingels, Charge-based CMOS Digital RF Transmitters, Springer 2017.
   4. T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, A. M. Wyglinski, Software-Defined Radio for Engineers, Artech House Publishers, 2018.
   5. A. M. Niknejad, "Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits, " Cambridge, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad. Vežbe u računarskoj učionici i laboratoriji za elektroniku. Dva projekta sa usmenom prezentacijom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari