Navigacija

13D031T - Termovizija

Specifikacija predmeta
Naziv Termovizija
Akronim 13D031T
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima termovizije i značaja podataka i informacija dobijenih od termovizije u savremenom društvu. Naglašavajući značaj tehničkih aspekata profesije i uticaj novih hardverskih i softverskih proizvoda na konfiguracije novih uređaja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da identifikuje značajne trendove u termoviziji, razume doprinos nekih naučnika u ovoj oblasti, procenjuju podatke, razumeti nove termovizijske uređaje i sisteme.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Ifracrveno zračenje tipičnog cilja, zračenje pozadine, spektralni kontrast scene. Primarna i sekundarna optika, detektori. Procena spektralne transmitivnosti i spektralne radijanse atmosfere koristeći MODTRAN kompjuterski program. Osetljivost detektora, prostorna i termalna rezolucija. Interpretacija i obrada infracrvene slike scene.
    Sadržaj praktične nastave Nema
    Literatura
    1. Gerald C. Holst, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX, Orlando, Florida, United States, Sponsored and Published by SPIE, 2009
    2. Michael Vollmer and Klaus-Peter M¨ollmann, Infrared Thermal Imaging, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Copyright 2010
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Diskusija i konsultacije, istraživački projekt
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 70