Navigacija

13D031SSG - Satelitski sistemi za globalno pozicioniranje

Specifikacija predmeta
Naziv Satelitski sistemi za globalno pozicioniranje
Akronim 13D031SSG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovama globalnih satelitskih navigacionih sistema i pisanje softvera za integraciju pozicionih i inercijalnih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa studenti postaju upoznati sa globalnim satelitskim sistemima i osposobljeni za pisanje integracionih softvera.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod-tipovi satelitskih sistema, greške pozicioniranja, pseudoslučajni kodovi, Modulacije globalnih sistema, postupci akvizicije i automatskog praćenja i pisanje programa za integraciju sa drugim sistemima.
    Sadržaj praktične nastave Nema
    Literatura
    1. Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
    2. Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
    3. communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
    4. ]. Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
    5. Mohinder S. Grewal. Ph.D., PE, at all , “Global positioning systems, Inertial navigations, and Integration”, ISBN 0-471-35032-X, John Wiley & Sons, 2001.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja. Približno oko 100 časova samostalnog učenja i vežbanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30