Navigacija

13D031SRT - Savremene radio-tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene radio-tehnologije
Akronim 13D031SRT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Detaljna analiza i projektovanje OFDM, MIMO i rekonfigurabilnih primopredajnika. Analiza MIMO radio kanala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa principima rada različitih arhitektura primopredajnika. Mogu samostalno da vrše izmene u arhitekturi u cilju poboljšanja performansi celog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti u projektovanju primopredajnika.Arhitekture primopredajnika. Pojačavači snage i uporedna analiza tehnika linearizacije. Arhitekture MIMO primopredajnika (Antenna selection, FDM, TDM, CDM). Problemi realizacije OFDM i MIMO primopredajnika (šum, DC offset, I/Q neprilagođenje). Rekonfigurabilni primopredajnici.
   Sadržaj praktične nastave Nezavisan istraživački, teorijski i praktični, rad kandidata.
   Literatura
   1. J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002.
   2. M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
   3. P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003.
   4. A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
   5. E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, "3G Evolution, HSPA and LTE for Mobile Broadband", Elsevier, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70