Navigacija

13D031SOS - Simbolička obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Simbolička obrada signala
Akronim 13D031SOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče koncept simboličke obrade signala. Fokus je na simboličkoj analizi signala i sistema. Cilj je primena simboličke obrade signala u određenim klasama problema u telekomunikacijama i audio sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: razumeju simboličku i obradu signala, osnovne koncepte i dobiju bolji uvid u veštačku inteligenciju, odgovarajuće matematičke modele, softverske alate koji se koriste za analizu i implementaciju diskretnih sistema -prepoznaju i formulišu probleme koje mogu da modeluju diskretnim sistemima a zatim pronađu efikasna inženjerska rešenja u oblastima telekomunikacija i audio sistema
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje signala u numeričkoj obradi, simboličko računanje, računarski algoritmi za projektovanje i rad sa simboličkim podacima, simbolička analiza signala sistema, morfološki algoritmi, koncept apstraktnog signala u interpretaciji signala, primene simboličke obrade signala u telekomunikacijama i audio sitemima.
   Sadržaj praktične nastave Implementacija simboličke obrade signala u konretnim problemima u telekomunikacijama i obradi audio siganala.
   Literatura
   1. 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
   2. 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
   3. 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
   4. 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70