Navigacija

13D031PVO - Prostorno - vremenska obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Prostorno - vremenska obrada signala
Akronim 13D031PVO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima (MS1ANT)
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara multikorisničkih signala na senzorskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju teorijske osnove prostorno-vremenske obrade signala sa senzorskih nizova i da budu osposobljeni za samostalni istraživački rad u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u teoriju senzorskih nizova. Matematički modeli signala na senzorskim nizovima. Tehnike za lokalizaciju izvora signala. Lokalizacija UWB korisnika u zatvorenom prostoru. Prostorno-vremenski modeli kanala. MIMO sounderi kanala, Principi združenog prostorno-vremenskog spectrum sensinga. Principi monitorisanja elektromagnetskog spektra.
   Sadržaj praktične nastave Vežbe, strudijski istraživački rad
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, samostalan rad, praktičan rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0