Navigacija

13D031PTS - Personalizovani telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Personalizovani telekomunikacioni sistemi
Akronim 13D031PTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upućivanje studenata u aktuelna istraživanja u oblasti projektovanja personalizovanih sistema i aplikacija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da se samostalno bave istraživačkim i projektantskim radom u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Značaj personalizacije. Mehanizmi za personalizovanje aplikacija i sadržaja. Sistemi za pružanje preporuka. Pretraživanje interneta. Mobilne aplikacije, Personalizacija u specijalnim i atipičnim scenarijima primene.
   Sadržaj praktične nastave Projektovanje personalizovanih aplikacija.
   Literatura
   1. Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011
   2. Milan Bjelica, Ana Perić: “Adaptive Feedback Schemes for Personalized Content Retrieval”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 3, Volume 57, pp. 1251-1257, August 2011
   3. Milan Bjelica: “Unobtrusive Relevance Feedback for Personalized TV Program Guides”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 2, Volume 57, pp. 658-663, May 2011
   4. Milan Bjelica: “Experiment with User Modeling for Communication Service Retrieval”, IEEE Communications Letters, Issue 10, Volume 12, pp. 797-799, October 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Konsultacije i istraživački rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 10
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70