Navigacija

13D031PMT - Principi modernih telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Principi modernih telekomunikacija
Akronim 13D031PMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Ispiti sa osnovnih studija: Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2 i Telekomunikacije 3.
    Ciljevi izučavanja predmeta Analiza tehnologija obrade i prenosa signala u modernim telekomunikacijama.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa izabranim temama u oblasti modernih telekomunikacija.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Principi dizajna modernih telekomunikacionih sistema. Distribuirano i centralizovano upravljanje. Kognitivnost. Kooperativnost. Širokopojasni digitalni telekomunikacioni sistemi. Senzorske ad hoc bežične mreže. Trendovi razvoja modernih telekomunikacionih sistema.
    Sadržaj praktične nastave Nema
    Literatura
    1. International SCI journals in the field of communications.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Konsultacije, izrada projekata
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 50