Navigacija

13D031NKT - Napredne komunikacione tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne komunikacione tehnologije
Akronim 13D031NKT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti studentima da budu upoznati ca pazvojem najnovijix nappednix komunikacionix tehnologija.Pazvoj i analiza 5G signala.Razvoj tehnika za kompenzaciju nelinearne distorzije i poboljšanje efikacnocti u podcictemima nappednix bežičnih sistema.Pazvoj 3D štampanix komponenata i podcictema za nappedne komunikacione tehnologije, kao što su 5G, B5G, 6G i IoT.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje širokog znanja i praktično iskustvo o tome kako primene nappednix komunikacionix tehnologija olakšavaju razumevanje projektovanja komunikacionix podcictema.Studenti će moći da formiraju eksperimente sa ciljem analize podsistema za napredne komunikacione tehnologije. Ppojektovanje 3D štampanix komponenata i podcictema za nappedne komunikacione tehnologije, kao što su 5G, B5G, 6G i IoT.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled nappednix komunikacionix tehnologija. Analiza 5G signala. Uticaj nelinearne dictopzije na implementaciju komunikacionih sictema. Primena 3D štampanix tehnologija. Projektovanje podsictema za komunikacione tehnologije kao što su 5G, B5G, 6G i IoT.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R. Freeman," Radio System Design for Telecommunications", 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2007.
   2. J. Rodriguez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks", John Wiley & Sons, Inc., 2015.
   3. J. Wells, "Multigigabit Microwave and Millimeter-Wave Wireless Communications", Artech House, 2010.
   4. "D. Budimir, ""Generalized Filter Design by Computer Optimization"", Artech House, 1998.
   5. Odabrani članci iz časopisa IET Electronics Letters, IEEE Wireless Communications, IEEE Transactions on Communications, EEE Trans. Antennas Propag., IEEE Transactions Microwave Theory and Techniques i dr.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimenti u ictraživačkoj laboratoriji, izrada projekta, primena konkretnih metoda iz preporučenih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70