Navigacija

13D031MSKS - Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima
Akronim 13D031MSKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima modelovanja saobraćaja u M2M/IoT komunikacionim sistemima i osposobljavanje studenata za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju osnovne postupke i alate za modelovanje saobraćaja u M2M/IoT komunikacionim sistemima i budu osposobljeni ѕa samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u M2M/IoT komunikacione sisteme i njihovu primenu. Analiza postojećih i budućih M2M/IoT aplikacija. Upoznavanje sa postojećim metodama analize i modelovanja M2M/IoT saobraćaja. Principi razvoja novih aplikacija. Matematičko modelovanje saobraćajnih slučajeva. Principi snimanja i analize saobraćaja u živim mrežama. Metode razvoja generatora saobraćaja.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad vezan za korišćenje postojećih alatki za simulaciju saobraćaja u bežičnim i mobilnim režama. Razvoj novih alatki. Modeliranje i simulacija novih aplikacija u živim mrežama (mobilnim, vifi, LoRa).
   Literatura
   1. C. Haro, M. Dochler Machine to Machine Communications, Architecture, Performance and Applications, Woodhead Publishing, 2015
   2. Edited by Vojislav B. Mišić and Jelena Mišić: “Machine-To-Machine Communications - Architectures, Technology, Standards, and Applications”, Publisher CRC Press, Boca Raton, FL, USA, July 1, 2014 by CRC Press
   3. Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
   4. 3GPP preporuke
   5. ETSI preporuke
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, projekti.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20