Navigacija

13D031LIN - Linearne i nelinearne metode analize signala

Specifikacija predmeta
Naziv Linearne i nelinearne metode analize signala
Akronim 13D031LIN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim linearnim i nelinearnim metodama za analizu signala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da se osposobe da koriste ove metode za analizu i klasifikaciju složenih signala i pojava.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Karakteristike složenih prostorno-vremenskih signala. Izdvajanje dominantnih komponenata signala. Analiza pomoću glavnih komponenata (PCA = principal component analysis). Detrendovana analize odstupanja (DFA = detrended fluctuation analysis). Koncept samosličnosti. Opisivanje složenih struktura i pojava fraktalima i multifraktalima. Fraktalna i multifraktalna analiza signala injihove primene.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Oleg I. Sheluhin, Sergey M. Smolskiy, Andrey V. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, John Wiley & Sons, 2007.
   2. David Harte-Multifractals, Theory and Applications, Chapman and Hall, CRC, 2001.
   3. P. Iannaccone, M. Khokha (Eds), Fractal Geometry in Biological Systems, CRC Press, 1996
   4. H. Peitgen, H. Jurgens, P. Andrews Chaos and Fractals, Springer, 1992
   5. Aktuelni članci iz časopisa
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0