Navigacija

13D031DTS - Distribuirani telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Distribuirani telekomunikacioni sistemi
Akronim 13D031DTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima i primenom tehnika za distribuirani prenos, obradu i fuziju podataka na različitim nivoima modernih telekomunikacionih (TK) sistema. Primena stečenih znanja iz oblasti distribuiranih TK sistema za potrebe analize postojećih i/ili dizajn novih rešenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za praćenje literature, teorijsku analizu i modelovanje primene tehnika distribuirane kooperativne obrade i prenosa, i implementaciju algoritama u standardnim programskim okruženjima. Studenti su obučeni da se samostalno bave istraživanjem, razvojem i analizom mogućnosti primene tehnika za distribuiranu obradu, fuziju i prenos podataka u modernim telekomunikacionim sistemima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Koncept distribuiranog prenosa i obrade u TK sistemima. Tehnike distribuiranog prikupljanja, obrade i prosleđivanje podataka u mreži. Distribuirano rutiranje i agregacija podataka. Fuzija podataka i kooperativna obrada u mrežama senzora/čvorova. Distribuirani kooperativni pristup. Primena tehnika distribuiranog prenosa i obrade, uključujući mašinsko učenje, u bežičnim senzorskim i kooperativnim mrežama.
   Sadržaj praktične nastave Nezavisan istraživački, teorijski i praktičan rad studenata. Projekat sa prezentacijom.
   Literatura
   1. K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, and A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking. Cambridge University Press, 2009.
   2. Y.-W. P. Hong, W.-J. Huangand, and C.-C. J.Kuo, Cooperative Communications and Networking: Technologies and System Design. Springer US, 2010.
   3. J. R. Raol, Multi-sensor data fusion with MATLAB. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2010.
   4. J. Zheng, and A. Jamilipour, Wirelesss Sensor Networks: A Networking Perspective. John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
   5. F. H. P. Fitzek, and M. D. Katz, Cooperation in Wireless Networks: Principles and Applications. Springer Netherlands, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, mentorski rad. Samostalno istraživanje studenata i izrada projektata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70