Navigacija

13D031BTS - Bežični telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Bežični telekomunikacioni sistemi
Akronim 13D031BTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ispiti sa osnovnih studija: Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2 i Telekomunikacije 3.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptom, arhitekturom i principima realizacije modernih bežičnih telekomunikacionih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da vlada principima projektovanja savremenih bežičnih mreža.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa principom, arhitekturom i primenjenim tehnologijama obrade i prenosa signala u savremenim bežičnim telekomunikacionim sistemima. Osobine radio kanala. Modulacioni postupci, diverziti, principi Space-Time tehnologije obrade signala, inteligentni antenski sistemi. Javni ćelijski bežični sistemi.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005, San Francisco.
   2. 2. H.V. Poor and G.W. Wornell, Wireless Communications – Signal Processing Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.
   3. 4. J. Geir, Wireless Networking Handbook, Macmillan, London, 2004.
   4. 5. P. Nicopolitidis, M.S. Obaidat, G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis, Wireless Networks, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50