Navigacija

13D031BIM - Bežične informacione mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Bežične informacione mreže
Akronim 13D031BIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Projektovanje različitih tipova bežičnih mreža. Specifičnosti razvoja bežičnih mreža čiji čvorovi imaju više radio interfejsa i rade na više različitih radio kanala. Uporedna analiza tehnika pristupa bežičnom medijumu i metrika rutiranja (u okviru različitih protokola) sa stanovišta protoka, kašnjenja, jitter-a, energetske efiksanosti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa principima rada različitih tipova savremenih bežičnih mreža. Mogu samostalno da predlažu izmene protokola na MAC sloju i da definišu algoritme za rutiranje paketa u cilju poboljšanja performansi celog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tehničko-tehnološka koncepcija WLAN, 3GPP, senzorskih, mesh i WiMax mreža. Arhitekture, protokoli na MAC sloju (posebno, tehnike pristupa bežičnom medijumu), protokoli za upravljanje mobilnošću, sigurnost u bežičnim mrežama. Problemi povezivanja 3GPP i WLAN mreža. Tehnike rutiranja. Koncept bežičnog čvora sa jednim i više radio-interfejsa.
   Sadržaj praktične nastave Nezavisan istraživački, teorijski i praktični, rad kandidata.
   Literatura
   1. IEEE standardi
   2. E. Hossain, K.K. Leung, "Wireless Mesh Networks - Arhitectures and Protocols", Springer, 2008.
   3. J. Geier, "Designing and Deploying 802.11n Wireless Networks", Ciscopress, 2010.
   4. A. Swami, Q. Zhao, Z.W. Hong, L. Tong, "Wireless Sensor Networks", Wiley, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70