Navigacija

13D031AMT - Akustičke merne tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Akustičke merne tehnike
Akronim 13D031AMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima i konceptima akustičkih mernih tehnika. Sticanje znanja i osposobljavanje za primenu mernih tehnika u različitim podoblastima akustike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja i veština koje studentima omogućavaju da samostalno vrše standardna ali i napredna (savremena) akustička merenja, projektuju nova merenja u skladu sa zahtevima, vrše analizu i pronalaze potencijalne probleme akustičkih merenja i njihova rešenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni principi akustičkih mernih tehnika. Analiza mernih grešaka. Uticaj opreme i okruženja. Instrumenti i uređaji za akustička merenja. Merne tehnike za analizu sistema. Merenja odziva i parametara pretvarača. Merenja zvučne snage. Merenja parametara akustike prostorija. Merenja zvučne izolacije. Merenja buke. Merenja koeficijenta apsorpcije i akustičke impedanse. Odziv čula sluha na zvučnu pobudu.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad u akustičkim merenjima gde studenti vrše definisana akustička merenja primenom adekvatnih tehnika i analiziraju rezultate.
   Literatura
   1. Cyril M. Harris, Handbook of acoustical measurements and noise control (3rd edition), McGraw-Hill, 1991.
   2. Leo Beranek, Acoustical measurements, Acoustical Society of America, 1988.
   3. David Havelock, Sonoko Kuwano, Michael Vorlander, Handbook of signal processing in acoustics, Springer, 2008.
   4. Thomas D. Rossing, Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007.
   5. F. Alton Everest, Ken Pohlmann, Master handbook of acoustics (5th edition), McGraw-Hill, 2009
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, izrada projekta (seminarskog rada).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20