Navigacija

13D021VSE - Vetroenergetika i solarna energetika

Specifikacija predmeta
Naziv Vetroenergetika i solarna energetika
Akronim 13D021VSE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
   Ciljevi izučavanja predmeta Uključivanje studenata u naučnoistraživački rad u oblasti konverzije energije sunca i vetra u električnu energiju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razvoj naučnih i stručnih kadrova u oblasti obnovljivih izvora energije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije Sunca, strukture i instalacije fotonaponskih elektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem. Termodinamički procesi i analiza konverzije energije kod solarnih kolektora. Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije vetra, izgradnje vetroelektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem.
   Sadržaj praktične nastave Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
   Literatura
   1. Gilbert Masters, Renewable and Efficienc Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
   2. Wind Energy, Osnabruk, 2004.
   3. LIBER PERPETUM, Knjiga o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i Crnoj gori, M. Benišek, D. Mikičić, ..., Beograd, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja zajedno sa individualnim radom sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 25
   Praktična nastava 25 Usmeni ispit 25
   Projekti
   Kolokvijumi 25
   Seminari 0