Navigacija

13D021PPA - Primena programskih alata u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Primena programskih alata u elektroenergetici
Akronim 13D021PPA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici.
   Ciljevi izučavanja predmeta Savladavanje tehnike modelovanja i simulacija primenom računara. Upoznavanje sa naprednim tehnikama modelovanja i simulacija uključujući i primenu različitih softverskih alata. Primena veštačke inteligencije u rešavanju klase problema vezanih za projektovanje u elektroenergetici. Razmatranje aspekata 3D modelovanja. Tehnike upravljanja projektima i implementacija odgovarajućih programa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Modelovanje i simulacije. Kategorije pristupa modelovanju. Metodologija modelovanja i simulacija primenom računara. Napredne tehnike formiranja ekvivalenata pogodnih u inženjerskoj praksi. Aspekti formiranja softvera. Napredne tehnike rada sa bazama podataka. Primena veštačke inteligencije u projektovanju u elektroenergetici. 3D modelovanje. Aspekti upravljanja projektima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje i simulacije. Kategorije pristupa modelovanju. Metodologija modelovanja i simulacija primenom računara. Napredne tehnike formiranja ekvivalenata pogodnih u inženjerskoj praksi. Aspekti formiranja softvera. Napredne tehnike rada sa bazama podataka. Primena veštačke inteligencije u projektovanju u elektroenergetici. 3D modelovanje. Aspekti upravljanja projektima.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata izvođenje vežbi na tabli i vežbi na računaru. Izrada softvera. Rešavanje niza projektantskih problema primenom 3D programa. Izrada primera za upravljanje projektima.
   Literatura
   1. 1. MATLAB – The Language of Technical Computing, Version R2012b, The Math Works Inc., 2012.
   2. 2. Stojković Z. : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529.
   3. Zlatan Stojković : Computer-Aided Design in Power Engineering - Application of Software Tools, Springer Berlin Heidelberg, Academic Mind, Belgrade, 2012, p.436 (In English)
   4. U. Rienen, M. Gunther, D. Hecht : Scientific Computing in Electrical Engineering, Springer, 2000.
   5. J. H. Mathews, K. D. Fink : Numerical methods using MATLAB, Fourth edition, Pearson Education International, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi na tabli uz korišćenje projektora. Predviđen je rad u Računskom centru.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50