Navigacija

13D021OP - Optimalno planiranje elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Optimalno planiranje elektroenergetskih sistema
Akronim 13D021OP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje studenata i ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Planiranje u vertikalno integrisanom i deregulisanom elektroenergetskom sistemu. Mreža i sistem. Tržišno okruženje. Asset management. Analiza investicija. Menadžment rizika. .
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. A. Mazer, "Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets", IEEE Press, John Wiley and Sons, 2007, USA
   2. I. Škokljev, "Planiranje elektroenergetskih sistema", Taurus Publik, Beograd, 2000
   3. H. Stoll, "Least cost electric utility planning", John Wiley and Sons, 1989.
   4. A. J. Wood, B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley and Sons, 1996, USA.
   5. D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0