Navigacija

13D021IOI - Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem

Specifikacija predmeta
Naziv Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem
Akronim 13D021IOI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente za primenu obnovljivih izvora u distributivnoj mreži
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razvoj mladih naučnih i stručnih kadrova u oblasti obnovljivih izvora energije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Proračun tokova snaga i estimacija stanja u mrežama sa malim generatorima. Regulacija napona, analiza kratkih spojeva, zaštita, kvalitet električne energije i alokacija gubitaka u mrežama sa malim generatorima. Eksploatacija malih generatora. Planiranje distributivnih mreža sa malim generatorima. Pravni okvir za eksploataciju obnovljivih izvora energije. Energetska politika. Ekonomski aspekti.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, and G. Strbac, 2000, Embedded Generation, London: IEE Power & Energy Series 31, UK.
   2. Mijailović V., Distribuirani izvori energije, Akademska misao Beograd 2011
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja zajedno sa individualnim radom sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40