Navigacija

13D011UEP - Upravljanje energetskim pretvaračima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje energetskim pretvaračima
Akronim 13D011UEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta: Energetski pretvarači 1 (OG3EP1), Energetski pretvarači 2 (OG4EP2).
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modelovanjem i analizom dinamike energetskih pretvarača u Laplasovom i Z domenu. Upoznavanje studenata sa principima prediktivnih regulatora i regulatora sa povratnom spregom.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za analizu i sintezu optimalnih upravljačkih struktura prema zadatim tehničkim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje elemenata energetskih pretvarača. Formiranje funkcije prenosa. Izbor strategije upravljanja. Analiza stabilnosti. Analiza dinamike sistema.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001.
   2. 2. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986
   3. 3. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995.
   4. 4. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30