Navigacija

13D011PEB - Pozitivni efekti upotrebe bentonita u sistemima uzemljenja

Specifikacija predmeta
Naziv Pozitivni efekti upotrebe bentonita u sistemima uzemljenja
Akronim 13D011PEB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Elektroenergetske instalacije niskog napona.
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da prilikom projektovanja uzemljivačkih sistema korektno uvaži uticaj bentonita na otpornost uzemljenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student osposobljen da prilikom projektovanja uzemljivačkih sistema korektno uvaži uticaj bentonita na otpornost uzemljenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Karakteristike bentonita dobijene merenjima u laboratoriji i na terenu. Primena suspenzije bentonita i bentonit praha. Antikoroziona svojstva bentonita. Poređenje otpornosti uzemljenja konturnih uzemljivača sa i bez bentonita. Otpornost bentonita na struje kratkog spoja i udare groma. Pogodnost primene bentonita na uzemljivačke sisteme elektrodistributivnih postrojenja i stubova dalekovoda.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. 1. M.B. Kostić, "Poboljšanje električnih osobina uzemljivača elektrodistributivnih postrojenja i stubova dalekovoda upotrebom bentonita", autorizovana skripta, 2002.
   2. 2. M.B. Kostic, Z.R. Radakovic, N.S. Radovanovic and M.R. Tomasevic-Canovic, "Improvement of Electrical Properties of Grounding Loops by Using Bentonite and Waste Drilling Mud", IEE Proc.- Gener. Transm. Distrib., vol.146., pp. 1-6, 1999.
   3. 3. Z.R. Radakovic and M.B. Kostic, "Behaviour of Grounding Loop with Bentonite During a Ground Gault at an Overhead Line Tower", IEE Proc. - Gener. Transm. Distrib., vol. 148, pp. 275-278, 2001.
   4. 4. N.S. Radovanovic, M.S. Savic, M.B. Kostic and J.M. Cvetic, "Response of the Grounding Loop Backfilled with Bentonite to the Lightning Impulse Current", European Cost Action P18: Second International Symposium on Lightning Physics and Effects, Vienna, Austria, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0