Navigacija

13D011EP - Energetski pretvarači

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski pretvarači
Akronim 13D011EP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta: Energetski pretvarači 1 (OG3EP1), Energetski pretvarači 2 (OG4EP2).
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa topologijama energetskih pretvarača i njihovom implementacijom u raznim industrijskim okruženjima. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za poboljšanje performansi sistema za konverziju električne energije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da razumeju principe funkcionisanja analiziranih konfiguracija energetskih pretvarača i da na osnovu stečenih znanja budu u mogućnosti da, za zadate uslove, odaberu adekvatnu topologiju pretvarača i upravljačkog kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Invertora napjanih generatorom konstantne struje. Rezonantni pretvarači i pretvarača sa mekom komutacijom sa aspekta efikasnosti i zračenja elekromagnetnih smetnji. Pretvarači za popravku faktora snage. Pretvarači za pogon koračnih motora. Primena ciklokonvertora u elektromotornim pogonima.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. Muhammad H. Rashid "Power Electronics Handbook" Academic Press 2001.
   2. 2. G. K. Dubey, S. R. Doradla, A. Joshi, R. M. K. Sinha "Thyristorised Power Controllers" Wiley Eastern Limited, 1986
   3. 3. Ned Mohan: "Power Electronic – Converters, Applications and Design", John Willey & Sons, 1995.
   4. 4. B. Pelly: "Thyristor Phase – Controlled Converters and Cycloconverters", John Willey & Sons, 1971.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30