Navigacija

13D011EEF - Elektromotorni pogon kao racionalan i kvalitetan potrošač električne energije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromotorni pogon kao racionalan i kvalitetan potrošač električne energije
Akronim 13D011EEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Znanja stečena na kursevima koji čine jezgro energetskog odeljenja, energetskog konvertora i pogona i elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa načinima sagledavanja elektromotornih pogona kao potrošača električne energije. Pregled mogućnosti za povećanje energetske efikasnosti elektromotornog pogona u fazama projektovanja, podešavanja prilikom puštanja u rad i optimizacijom procesa koji se pokreće elektromotornim pogonom. Metode analize uticaja elektromotornih pogona na mrežu i načini za otklanjanje negativnih efekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost sagledavanja elektromotornog pogona sa aspekta potrošnje električne energije i načina priključenja na napojnu mrežu. Osposobljavanje studenata za analizu energetske efikasnosti celine koju čine elektromotorni pogon i tehnološki proces koji pogon pokreće.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Aktivna, reaktivna i snaga distorzije, faktor snage i pomeraja, analiza i načini merenja u elektromotornim pogonima (EMP). Energetska efikasnost (EE) procesa. Regulacije brzine. Primena optimalnih strategija upravljanja. Ispravljački moduli za višemotorne EMP. Uticaj nesimetrije i propada napona na EMP. Kompenzacije reaktivne snage i viših harmonika. Upravljanje energetskim pretvaračima
   Sadržaj praktične nastave Demonstracija mogućnosti uštede energije u elektromotornom pogonu (EMP) pumpe ili ventilatora, u EMP transportera, sa merenjima. Merenje aktivne, reaktivne i snage distorzije u regulisanom EMP sa jednosmernim i asinhronim motorom. Rekuperacija energije u EMP, eksperimentalna verifikacija efekata uštede energije. Harmonijska analiza struje napajanja EMP. Demonstracija uticaja regulisanog EMP na mrežu.
   Literatura
   1. Francisco C. De La Rosa, „Harmonics and power systems”, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
   2. Muhammad H. Rashid, „Power Electronics Handbook”, Academic Press, 2001.
   3. P. Bertoldi et al., „Energy Efficiency Improvements in Electronic Motors and Drives”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
   4. Bimal K. Bose, „Modern Power Electronics and AC Drives“, Prentice Hall PTR, 2002.
   5. René Husson, „Control Methods for Electrical Machines“, IEEE Wiley, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, prezentacije, praktična merenja, itd.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40