Navigacija

OF3PMK - Primena mikrokontrolera

Specifikacija predmeta
Naziv Primena mikrokontrolera
Akronim OF3PMK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je upoznavanje studenata sa specifičnim konceptom razvoja sistemskog hardvera i softvera. Cilj je da studenti budu fokusirani na razvoj konkretne aplikacije, implementaciju algoritama upravljanja, razvoj mrežnih merno-kontrolnih aplikacija preko upotrebe intuitivno napisanih funkcija koje omogućavaju jednostavnu integraciju različitih komponenti sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da učestvuju u fazama projektovanja i razvoja različitih namenskih sistema, uključujući projekte razvoja složenih merno-kontrolnih sistema sa mrežnom ili industrijskom komunikacijom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne karakteristike ARM korteks-M3 mikrokontrolera, arhitektura, električne karakteristike, karakteristike periferijskih modula, memorijska mapa, instrukcijski set. Koncept razvoja funkcionalnog prototipa sistema, upotreba on-line kompiler-a i veb baziranog razvojnog okruženja. Pregled procedure razvoja programskog koda i postupka debagovanja.
  Sadržaj praktične nastave Pregled dostupnih biblioteka programskih funkcija za implementaciju različitih tehnologija za mrežnu komunikaciju, TCP/IP modela komunikacije, klient/server aplikacije, implementacija merno upravljačkih algoritama, vizuelizacija i prikaz informacija, upravljanje motorima, senzorska merenja temperature, pritiska, ubrzanja, orjentacije i pozicije. Primeri složenih upravljačkih sistema.
  Literatura
  1. Beleške sa predavanja su dostupne preko veb stranice predmeta
  2. John Peatman, "Design With Microcontrollers", Mcgraw-Hill College, 1988.
  3. W. Wolf, "Computer as Components, Principles of Embedded Computing System Design", Morgan Kaufmann, San Francisco, USA 2000.
  4. F. Vahid, T. D. Givargis, "Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", Wiley, 2001.
  5. Joseph Yiu, The Definitive Guide to the Arm Cortex m3, Elsevier, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i diskusije, 15 časova vežbi na tabli i konsultacija i 15 časova rada u laboratoriji i rada na projektu. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i rada na projektu, od čega 3 časa nedeljno u toku semestra i približno 30 časova pripreme kolokvijuma i pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0