Navigacija

OE-P3 - Projekat iz Arhitekture i organizacije računara

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Arhitekture i organizacije računara
Akronim OE-P3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa strukturom računara, elementima arhitekture i organizacije procesora, i strukturom magistrale, ulazno/izlaznog sistema, i memorijskog sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: strukturu računara; elemente arhitekture i organizacije računara, strukturu magistrale, ulazno/izlaznog sistema, i memorijskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Operaciona jedinica - direktne veze i interne magistrale. Upravljačka jedinica – ožičena/mikroprogramska realizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Virtuelna memorija. Keš memorija.
   Sadržaj praktične nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Operaciona jedinica - direktne veze i interne magistrale. Upravljačka jedinica – ožičena/mikroprogramska realizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Virtuelna memorija. Keš memorija.
   Literatura
   1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   4. Patterson, Hennessy - Computer Architecture: A quantitative approach
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe i projekat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 20
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0