Navigacija

19E014PEP - Praktikum iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz elektromotornih pogona
Akronim 19E014PEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmet mogu birati studenti koji prate ili su pratili predmet Elektromotorni pogoni
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se kroz praktičan rad u laboratoriji prouče statičke i dinamičke karakteristike EMP sa MJS i trofaznim AM, posebno upravljanje pogonom i zaštita ljudi i opreme, kao posebno značajnom pitanju u projektovanju, proizvodnji i primeni pogona. Koristi se savremena oprema, koja je u ovom trenutku dostupna i najsavremenije metode analize sistema kakvi su elektromotorni pogoni.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja potrebna pri korišćenju, upravljanju i projektovanju pogona sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta nije predviđena teorijska nastava. Predmet uvodi u primenu teoriju koja se izučava u okviru predmeta Elektromotorni pogoni.
  Sadržaj praktične nastave Nastava se sastoji od šest laboratorijskih vežbi. 1. Analiza rada EMP sa MJS: 2. Analiza rada EMP sa AM; 3. Primena industrijskog regulisanog ispravljača za upravljanje EMP sa MJS. 4. Primena industrijskog pretvarača učestanosti za upravljanje EMP sa AM. 5. Vektorsko upravljanje AM: 6. EMP kao racionalan i efikasan potrošač električne energije (EMP sa pumpnom karakteristikom opterećenja)
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona – pomoćni udžbenik u elektronskom obliku, dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Uputstva za upotrebu korišćenih energetskih pretvarača i softvera koji se koriste u okviru vežbe, dostupni studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 1.5
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0