Navigacija

13M044VHD - Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima 2

Specifikacija predmeta
Naziv Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima 2
Akronim 13M044VHD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Uvod u projektovanje VLSI sistema 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim postupcima verifikacije hardvera u digitalnim integrisanim sistemima na nivou blokova i na sistemskom nivou. Osposobljavanje za rad sa naprednim metodologijama, jezicima i alatima za verifikaciju hardvera.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati postupak funkcionalne verifikacije hardverskih modula korišćenjem naprednih tehnika verifikacije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Napredne tehnike verifikacije digitalnih integrisanih sistema, ciljevi. Funkcionalna i formalna verifikacija. Jezici za verifikaciju hardvera, System Verilog vs. e jezik, SystemC. Direktno zadavanje testova i slučajno zadavanje sa ograničenjima. UVM (Universal Verification Methodology) registarski model. Kreiranje test plana i verifikacionog okruženja. Zadavanje ograničenja, analiza pokrivenosti.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje verifikacionog okruženja za funkcionalnu verifikaciju jednog hardverskog modula korišćenjem UVM metodologije na nivou registarskog modela.
Literatura
  1. Andreas Meyer, Principles of Functional Verification, Newnes, 2003.
  2. Chris Spear, G. Tumbush, SystemVerilog for Verifcation - A Guide to Learning the Testbench Language Features, 2012.
  3. Universal Verifcation Methodology (UVM) 1.1 User's Guide, Accelera, Maj 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 2
Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. Praktična nastava se izvodi kroz samostalan rad u laboratoriji na izradi zadatog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0