Navigacija

13E064KI - Kvantna informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna informatika
Akronim 13E064KI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modernim pojmovima i primenama kvantne mehanike u ekspanzivnoj oblasti kvantne informatike, od tehnike do biofizike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Dublje razumeju kvantno-informacione procese  Šire sagledavaju bio-informacione probleme
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod (Osnovni kvantno-mehanički pojmovi. Kvantna neodređenost. Kvantna spletenost. Kvantna dekoherencija. Kubiti). Veza između klasičnog i kvantnog računanja. Fizika kvantne informacije (Kvantna kriptografija. Kvantna teleportacija). Kvantno računanje (Kvantni algoritmi. Kvantni hardver). Kvantne Hopfildove neuronske mreže (Biomolekularno prepoznavanje. Kvantno-holografska psihosomatika).
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
  Literatura
  1. M.Dugić, Osnovi kvantne informatike i kvantnog računanja, PMF, Kragujevac, 2009.
  2. D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009.
  3. M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000.
  4. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40