Navigacija

13D051NVM - Neurovizuelizacione metode

Specifikacija predmeta
Naziv Neurovizuelizacione metode
Akronim 13D051NVM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih metoda akvizicije, obrade i analize moždanih signala s ciljem proučavanja strukture, funkcije i povezanosti mozga. Unapređenje postojećih metoda.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći široko znanje i praktično iskustvo o tome kako primene modernih neuroimidžing tehnika poboljšavaju razumevanje moždanih funkcija i poremećaja. Biće sposobni da izaberu odgovarajući modalitet za snimanje i učestvuju u multidisciplinarnom timu koji dizajnira eksperiment za istraživanje u oblasti neuronauka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled modaliteta medicinskog slikanja mozga (EEG, PET, strukturni, difuzioni i funkcionalni MRI, multimodalni sistemi i dr.). Metode predobrade, statističke analize i modelovanja neuroimidžing signala. Linearni i nelinearni modeli signala. Multivarijantna dekompozicija u neuroimidžingu. Analiza funkcionalne konektivnosti na fMRI podacima. Primena metoda mašinskog učenja na neuroimidžing podatke.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. H. Ombao, M. Lindquist, W. Thompson, J. Aston, (Eds.) "Handbook of Neuroimaging Data Analysis", CRC Press,Taylor & Francis Group, 2017.
   2. S.A. Huettel, A.W. Song, G. McCarthy, "Functional Magnetic Resonance Imaging", Second Ed., Salvador Dali, Gala-Salvador Dali, 2008.
   3. U. Windhorst, H. Johansson, "Modern Techniques in Neuroscience Reserach", Springer, 1999.
   4. I. Rish, M.G. Murphy, "Machine Learning and Interpretation in Neuroimaging", Springer International Pu, 2016.
   5. Selected articles from journals Neuroimage (ISSN 1053-8119), Human Brain Mapping (ISSN 1065-9471) etc.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, eksperimenti u laboratoriji ili u klinikama, izrada projekta, primena konkretnih metoda iz preporučenih radova
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70