Навигација

Електроенергетски системи

Руководилац модула: др Дарко Шошић, ванредни професор

Правила бирања предмета: бира се минимално 3 предмета са изабраног смера. Максимално 2 предмета могу се изабрати са других предложених смерова Модула за електроенергетске системе или са Листе 1, при чему се један од ова два предмета може заменити са једним предметом са листе било ког другог модула.

Смер - Мреже и системи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПЕС Планирање електроенергетских систем3) И 3+1+0 6
13М021ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже И 2+2+0 6
13М021АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа И 3+1+1 6
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система 1) И 2+2+0 6
13М021РЕС Регулација електроенергетских система 2) И 2+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021РЕС Регулација електроенергетских система 2) И 2+1+1 6
13М021ТСУ Технички системи управљања у електроенергетским системима И 2+2+0 6

1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта у Листу 1.

2) Предмет Регулација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта из пролећног у јесењи семестар.

3) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.

Смер - Постројења и опрема

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ДРЗ Дигиталне релејне заштите И 2+2+0 6
13М021ЕКО Електромагнетна компатибилност И 2+2+0 6
13М021МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења И 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПНВ Пројектовање ТС надземних и кабловских водова И 2+2+0 6
13М021КТ Кабловска техника И 2+2+0 6

Смер - Обновљиви извори енергије

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021ИОИГ Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима 1) И 2+2+0 6
13М021ССЕ Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима И 2+2+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021РСОИ Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије И 2+2+0 6
13М011ПКO Претварачкa кола за обновљиве изворе енергије И 2+2+0 6

1) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.

Листа 1 - предмети Катедре за електроенергетске системе

Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13М021АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 Н 2+2+0 6
13М021ТВН2 Техника високог напона 2 Н 2+1+1 6
13М021ЕМ2 Електрична мерења 2 Н 2+0+2 6
13М021ОПЕ Општа енергетика 2) Н 3+1+0 6
13М021ЕМН Електрична мерења неелектричних величина П 2+2+0 6
13М021ОИЕГ Обновљиви извори енергије 3) П 2+2+0 6
13М021КЕЕ Квалитет електричне енергије П 2+1+1 6
13М021ЕЛЕ Електране П 2+2+0 6
13М021ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација П 3+1+0 6
13М021ППР Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици П 2+1+1 6
13М021ВНО Високонапонска опрема П 2+2+0 6
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система 1) Н 2+2+0 6

1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта у Листу 1.

2) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.

3) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.

Предмети са Листе 1 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама
Анализа електроенергетских система 2 13М021АЕ2 13Е024АЕ2
Техника високог напона 2 13М021ТВН2 13Е024ТВН2
Електрична мерења 2 13М021ЕМ2 13Е023ЕМ2
Општа енергетика 13М021ОПЕ 13Е023ОПЕ
Електрична мерења неелектричних величина 13М021ЕМН 13Е024ЕМН
Обновљиви извори енергије

13М021ОИЕ

13М021ОИЕГ *)

13Е023ОИЕ

13Е023ОИЕГ *)
Квалитет електричне енергије 13М021КЕЕ 13Е024КЕЕ
Електране 13М021ЕЛЕ 13Е023ЕЛЕ
Тржиште електричне енергије и дерегулација 13М021ТЕД 13Е024ТЕД
Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 13М021ППР 13Е024ППР
Високонапонска опрема 13М021ВНО 13Е024ВНО
Експлоатација електроенергетских система 13М021ЕЕС 13E024ЕЕС

*) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.