Навигација

Електроенергетски системи

Руководилац модула: др Горан Добрић, доцент

Правила бирања предмета: бира се минимално 3 предмета са изабраног смера.

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Смер - Мреже и системи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПЕС Планирање електроенергетских система И 3+1+0 6
13М021ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже И 2+2+0 6
13М021АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа И 3+1+1 6
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система И 2+2+0 6
13М021РЕС Регулација електроенергетских система И 2+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

19М021ЕСЕ Eстимaциja стaњa eлeктрoeнeргeтских систeмa и SCADA системи1) И 2+2+0 6
19M021ПОЕ Примењена оптимизација у енергетици2) И 3+1+0 6

 

Смер - Постројења и опрема

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ДРЗ Дигиталне релејне заштите И 2+2+0 6
13М021ЕКО Електромагнетна компатибилност И 2+2+0 6
13М021МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења И 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПНВ Пројектовање ТС надземних и кабловских водова И 2+2+0 6
13М021КТ Кабловска техника И 2+2+0 6
19М021ГЗД Громобранска заштита у дистрибутивним мрежама 3) И 2+2+0 6

Смер - Обновљиви извори енергије

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

19М021ИОИГ Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима  И 2+2+1 6
19М021ССЕ Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021РСОИ Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије И 2+2+0 6
13М011ПКO Претварачкa кола за обновљиве изворе енергије И 2+2+0 6
19М021СОИ Софтвер за обновљиве изворе енергије И 2+2+1 6

 

Листа 1 - предмети Катедре за електроенергетске системе

Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19М024АЕ2 Анализа електроенергетских система са уређајима енергетске електронике Н 2+2+0 6
19М024ТВН2 Одабрана поглавља из технике високог напона 2 Н 2+1+1 6
19М023ЕМ2 Електрична мерења у електроенергетици Н 2+0+2 6
19М024ЕМН Мерења неелектричних величина П 2+2+0 6
19М024КЕЕ Квалитет електричне енергије у електроенергетским мрежама П 2+1+1 6
19М024ТЕД Тржиште електричне енергије П 3+1+0 6
19М024ППР Одабрана поглавља из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици П 2+1+1 6
19М024ВНО Испитивање високонапонске опреме П 2+2+0 6

Предмети са Листе 1 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Завршни рад и стручна пракса

2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13

1) Од школске 2022/23. године промењен је назив предмета „Технички системи управљања у електроенергетским системима“ у „Естимација стања електроенергетских система и SCADA системи“.
2) Од школске 2022/23. године промењен је назив предмета „Увод у методе оптимизације“  у „Примењена оптимизација у енергетици“.
3) Предмет се може изабрати од школске 2022/23. године.