Навигација

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита за шк. 2022/23. годину

Упис

Према конкурсу Универзитета у Београду, а на основу Правилника о основним академским студијама Електротехничког факултета, у оквиру другог уписног рока пријављују се за упис кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању.
 2. Студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија на другој високошколској установи из области електротехничко и рачунарско инжењерство. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на овај начин, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. Студент Електротехничког факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета ако је положио испите прве студијске године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ на уписаном студијском програму.
 4. Студент Електротехничког факултета коме је престао статус студента у складу са чл. 101 Статута Универзитета у Београду и чл. 74 Статута Факултета (у случају истека законског рока за завршетак студија, исписивањa са студија, неуписивањa школске године...), који је остварио најмање 60 ЕСПБ  на студијском програму.

Лице које се уписује без полагања пријемног може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Пријава кандидата обавиће се од 05. до 15. септембра  2022. године, од  11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати предају:

 1. Пријаву на конкурс ( формулар се добија на Факултету)
 2. Молбу  (кратки писани захтев са образложењем/ основом за упис)

Оверене фотокопије:

 1. Докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2, 3 или 4
  (диплому о завршеном факултету и додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова и уверење о студирању за прелаз са другог факултета или прелаз на други студијски програм у оквиру ЕТФ-а, решење о испису са студија на основу престанка студија, губитка статуса студента, исписа на лични захтев, неуписивања школске године.....)
 2. Уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству подноси се оверена фотокопија Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду , или потврда да је поступак признавања у току
 3. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис у износу од 8000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200. Сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије.

Оригинална документа се достављају на увид.

У циљу признавања положених испита кандидати предају и:

 • Захтев за признавање положених испита (формулар Молба – добија се на Факултету)
 • План  и програм студија положених испита

При упису, по добијању решења о признавању испита, плаћа се и накнада за признавање испита према Ценовнику.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2022. године.