Навигација

Обавештење о упису школске 2015/16. године за студенте докторских академских студија

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента.

Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету.

Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписују трећу студијску годину ако имају остварено укупно 120 ЕСПБ.

Школарина за студијску годину износи 259.200 динара, и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2015/16. години не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис ће се обавити  до 30. октобра 2015. године, у термину од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку. Студенти који се рангирају за финансирање из буџета уписиваће се након објављених ранг листа за буџет.

За упис је потребно:

  • индекс
  • два пријавна листа (образац ШВ 20)
  • две одвојене признанице са назнаком „за Универзитет“, једна ( за све студенте) на 100 динара и друга (за самофинансирајуће студенте) на 1.500 динара, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
  • школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Студенти који уписују први пут другу годину морају приложити и попуњен План студија у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти прве и друге године који немају остварене ЕСПБ бодове за Студијски истраживачки рад у првој и другој години, треба да поднесу План студијско-истраживачког рада.

РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА

Студенти уписани на докторске академске студије школске 2013/14. године и школске 2014/15. године рангирају се за финансирање из буџета, ако су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2014/15. години.

30 студената има право финансирања из буџета из генерације уписаних студената у школској 2013/14. години и 30 студената из генерације уписаних у школској 2014/15. години.

Студенти се рангирају у складу са Правилником о докторским студијама, чл. 16, по формули за формирање ранг листе, за 2. и за 3. годину.

У укупан број бодова, на основу којих ће се вршити рангирање, рачуна се и број бодова добијен за остварене научне радове категорије М10-М60, објављене током претходних година студија на докторским студијама на овом Факултету, а који су дефинисани Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, број 38/08).

Доказе који се односе на остварене научне радове потребно је доставити Студентском одсеку најкасније до петка 23.10.2015. године до 14 часова у следећој форми:

  • одштампана библиографија са пуном пагинацијом референци
  • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем , снимљене на CD

Посебни услови за рангирање

Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=0,5 уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 16. став 1. тачка 1, Правилника о докторским студијама. Услови дефинисани чланом 16. став 1. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.